תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר cleaning.co.il  (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת מוריה שירותי ניקיון אחזקה ושמירה בע"מ (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכמה משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן: "התנאים").
 • עצם הזמנת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.
 • התנאים חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מכשירי טאבלט וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 • הגלישה באתר מיועדת לכל גיל, פעולה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
 • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

השירותים –

 • האתר מאפשר קבלת מידע אודות חברת מוריה והשירותים אותם היא מספקת, וכן יצירת קשר עם סניפי החברה הפועלים ברחבי הארץ.
 • על מנת להשתמש בשירותי החברה ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות הארצי המפורסם באתר או להשאיר פרטים באתר, ונציג החברה יצור קשר עם משאיר הפרטים.
 • גולשים המתעניינים במשרה המוצגת בלוח הדרושים יצרו קשר בהתאם לפרטי יצירת הקשר המופיעים במודעה בשעות הפעילות המוצגות.
 • האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או תכנים באתר ו/או משרות בלוח הדרושים.
 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון השירותים, התכנים והמשרות בלוח הדרושים המוצגים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
 • אופן הצגת השירותים, התכנים והמשרות בלוח הדרושים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

הגבלת אחריות –

 • הנהלת האתר מסירה מעליה כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם.
 • חברת מוריה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.
 • השירותים והמידע באתר הנם כפי שהם ("AS IS") וללא אחריות או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת בין אם מכללא ובין אם מכוח דין (ככל שהדין החל מתיר זאת).
 • החברה אינה יכולה להבטיח כי האתר יפעל תמיד ללא הפרעות, עיכובים או טעויות. מספר גורמים עשויים להשפיע על איכות תעבורת הנתונים וכן על איכות השימוש באתר ותקינותו, כולל, הרשת המקומית, חומת האש, ספק שירותי האינטרנט, רשת האינטרנט, ספק שירותי הסלולר, אספקת החשמל ועוד. החברה לא אחראית לכל הפרעה או עיכוב הנגרמים על ידי תקלה כלשהי או קרות כל אירוע עליו אין לחברה שליטה.
 • חברת מוריה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות וכיוב' לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי כל ישות אחרת, על פי כל דין, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים או לדוגמה, הנובעים או הקשורים בכל דרך באתר, לרבות שימושך בו או הסתמכותך עליו או על כל חלק ממנו או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי מוריה.
 • הנך מסכים לשפות ולפצות את חברת מוריה  וכל אחד ממנהליה, בעלי מניותיה, נושאי המשרה שלה, סוכניה, קבלניה, שותפיה ועובדיה, בגין כל הפסד, חבות, תביעה, דרישה, נזקים, עלויות והוצאות, לרבות הוצאות עורך דין סבירות, בקשר עם כל אחת מהפעולות הבאות: (א) השימוש באתר; (ב) הפרה של תנאי שימוש אלו; (ג) הפרת זכויות, לרבות, אך לא רק, צד שלישי, זכות יוצרים, קניין, או זכות לפרטיות; (ד) כל טענה של צד שלישי לנזק שנגרם לרבות, אך לא רק, מתוכן, מידע או קישור שיצרת באתר; ו- (ה) כל תוכן שתפרסם או תשתף דרך האתר.
 • אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למציאת משרה ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו.
 • האמור באתר ובמאמרים (ככל שישנם) אינו מובא כתחליף לקבלת יעוץ פרטני מגורם מקצועי, ואינו מתאים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה והוא מהווה מידע כללי בלבד, אשר אינו מהווה ייעוץ. כל פעולה שנעשית על פי המידע באתר הינה על אחריות עושה הפעולה בלבד.
 • מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר (ככל ויופיעו) וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.
 • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו’ המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.
 • האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.
 • האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג בזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.
 • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
 • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 • באחריות המשתמש לוודא שהמחשב שברשותו או המכשיר הנייד שברשותו עומדים בכל מפרט טכני הדרוש על מנת לאפשר גישה ושימוש ברשת האינטרנט ובאתר. בנוסף יהיה אחראי המשתמש לכל העמלות הנגבות על ידי צד שלישי בהקשר לגישה ולשימוש ברשת ובתקשורת הדרושות לתפעול האתר (לדוגמה, חיובים על ידי ספק האינטרנט או חיובי זמן אוויר).

אבטחת מידע ופרטיות

 • האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 • כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר.
 • במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
 • הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס אותו מילאת על מנת להביא לך את המידע ו/או השירותים המבוקשים על ידך.
 • בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי, לרבות באמצעות שימוש ב Cookies” והוא עשוי לכלול כתובות IP ,סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. (המידע הנמסר בעת השארת פרטים והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: “המידע הנאסף באתר“).
 • המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
 • המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר ן/או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית. כמו כן, האתר עושה שימוש ב"Cookies  כדי לשפר את חווית הגלישה ומיקוד הפרסום. האתר עושה שימוש ב-cache (זיכרון מטמון), בפיקסלים ותגי מעקב של גוגל אנליטיקס, גוגל אדס ומטא.
 • בגלישתך באתר החברה הנך נותן הסכמתך המלאה לשימוש האתר ב"" Cookies  ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ביחס להשלכותיו של שימוש זה.
 • האתר ו/או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

לטובת קשר עמך בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;

ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;

התאמת הדיוור המיטבי לך – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;

בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט:

 • על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 • לבתי המשפט שבמחוז חיפה תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתנאי השימוש.

בקשה להסרה ושליחת הודעות

 • במידה שמוצג באתר תוכן או יצירות שבבעלותך באופן שלדעתך מפר זכויות יוצרים שלך או פוגע בפרטיותך או פוגעני או מהווה דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם נציג חברת מוריה בבקשה להסירו בכתובתmoriya@moriyaltd.co.il  תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כמפר הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.

תקלות ו/או תלונות בקשר עם הפרה של תנאי השימוש;

 • במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש הללו, אנא צור עמנו קשר במייל moriya@moriyaltd.co.il

כל הזכויות שמורות חברת מוריה -ישראל 

עדכון אחרון: יולי 2023

התחל שיחה
צריכים עזרה?
היי, כאן משרדי מוריה. נשמח לעזור 🙂
היי, אני פונה אלייך דרך האתר :)
דילוג לתוכן